Partnerzy portalu

Unijne wsparcie na rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Unia Europejska od wielu lat dąży do sukcesywnego zmniejszania roli transportu drogowego i promocji ekologicznych gałęzi transportu. Według założeń Białej Księgi Transportu w perspektywie najbliższych 10 lat, 30% transportu drogowego towarów na odległościach większych niż 300 km, powinno zostać przeniesione na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu transportu. Dynamiczny rozwój transportu intermodalnego, możliwy jest tylko pod warunkiem zainwestowania środków finansowych w infrastrukturę oraz tabor kolejowy

Unijne wsparcie na rozwój transportu intermodalnego w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat unijnym wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) objętych zostało 36 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości max. 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

– Są to projekty rozbudowy/budowy infrastruktury terminali intermodalnych oraz projekty polegające na zakupie lub modernizacji taboru kolejowego do przewozów intermodalnych, a także sprzętu przeładunkowego oraz systemów teleinformatycznych i satelitarnych – wskazuje Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytucji Pośredniczącej w POIiŚ. Podpisano w sumie 35 umów na łączną kwotę 1, 28 mld zł – jeden wnioskodawca wycofał projekt z konkursu, a dwie umowy na kwotę dofinansowania 35 mln zł zostały rozwiązane. 

Najwyższą dotację otrzymała Grupa PKP Cargo. W 2018 r. spółce przyznano dofinansowanie dla trzech projektów na łączną kwotę 288, 6 mln zł. Pierwszemu z nich pn. „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO S.A.) przyznano dofinansowanie w wysokości 92,4 mln zł, kolejnemu pn. „Wagony platformy do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO S.A.) – 183,4 mln zł, natomiast ostatniemu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” (beneficjent PKP CARGO Terminale Sp. z o.o., dawniej PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.)

– 12,8 mln zł. W ocenie zarządu spółki dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Grupy PKP CARGO i docelowo przełoży na zwiększenie jej roli jako podmiotu działającego na rynku intermodalnym w Polsce i za granicą. – Dostrzegamy coraz większe znaczenie transportu multimodalnego w polskiej i europejskiej gospodarce. Rynek potrzebuje nowoczesnych rozwiązań logistycznych, dlatego musimy podnosić nasze zdolności operacyjne w zakresie nie tylko przewozu, ale i obsługi ładunków w terminalach – zaznacza Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Zaraz po PKP Cargo najwyższe dofinansowanie otrzymała firma Clip Group S.A. – 157, 4 mln zł na cztery projekty. Najwięcej, bo prawie 81 mln zł spółka otrzymała na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.

– Efektem inwestycji będzie potrojenie możliwości przeładunkowych terminalu z obecnych 136.000 TEU rocznie do 533.000 TEU rocznie, czyli do 20 pociągów dziennie. Podwojona zostanie także ilość miejsca składowego z obecnych 4.500 TEU do ok. 10.000 TEU. Osiągnięte to zostanie poprzez dobudowanie 4 torów po 750 m każdy, dodatkowego placu składowego oraz poprzez zamontowanie 3 suwnic bramowych typu RMG pod którymi będzie możliwość przeładunku jednocześnie 6 pociągów – wylicza Jacek Lewandowski, marketing manager Clip Group. Wartość całkowita projektu określona jest na kwotę 202, 3 mln zł. Prace nad rozbudową terminalu CLIP powinny zakończyć się w IV kwartale br. Poza tą dotacją, firma otrzymała dofinansowanie na zakup naczep, wagonów kieszeniowych i platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych.

Na podium stanął dostawca usług transportowych i logistycznych – Laude Smart Intermodal S.A. Podobnie jak Clip Group, firmie przyznano dotacje dla czterech projektów, na łączną kwotę 155, 4 mln zł. Najwięcej, bo 51, 2 mln zł spółka otrzymała na „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych”, 46, 5 mln zł na zakup wagonów, 38,3 mln zł na zakup lokomotyw oraz 19, 4 mln zł na budowę i wyposażenie terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakup sprzętu do terminala w Sosnowcu.

Na miejscu czwartym uplasowała się firma PCC Intermodal S.A. Spółka otrzymała dofinansowanie na cztery projekty, na łączną kwotę 133, 1 mln zł. Pierwszy projekt, pn. ,,Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” dofinansowano na kwotę 19, 1 mln zł. Kolejny, pn. ,,Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” dofinansowano na blisko 19 mln zł.  Trzeci projekt ,,Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” dofinansowany na kwotę 89, 5 mln zł, obejmuje zakup 7 szt. lokomotyw elektrycznych oraz 150 szt. towarowych wagonów typu platforma przystosowanych do transportu kontenerów.  Czwartą dotację na 5, 5 mln zł PCC Intermodal S.A. otrzymało na zakup 3 szt. zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach. Przedstawiciele spółki podkreślają, że dzięki powyższym inwestycjom ,,nastąpi zwiększenie przepustowości terminalu, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal S.A. na rynku transportu intermodalnego w kraju”.

Miejsce piąte zajmuje Grupa DB Cargo Polska S.A. Firma otrzymała prawie 92 mln zł. 51,5 mln zł wydane zostanie na projekt pn. ,,Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami”. W ramach umowy, zawartej z firmą Siemens Mobility, dotychczasowy park maszynowy DB Cargo Polska, zostanie wzmocniony o cztery wielosystemowe lokomotywy Vectron. Ponadto, w ramach umowy z firmą Tatravagónka a.s., dostarczone zostaną wagony platformy, 70 sztuk 80’ i 21 sztuk 90’.

– Ta inwestycja potwierdza, że DB Cargo Polska jest wiarygodnym i stabilnym graczem na rynku. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej panującą pandemią, konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, dostarczając dobrej jakości usługi logistyczne, których oczekują nasi klienci – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska. Zakup lokomotyw i wagonów stworzy warunki do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych, jak i poprawy jakości świadczonych usług w tym zakresie.

– Chcemy skupić naszą uwagę na rozwoju usług w obszarze transportu intermodalnego. Dzięki zakupionemu taborowi będziemy mogli zaoferować naszym klientom nowe rozwiązania logistyczne w tym zakresie – zaznacza Paweł Pucek, członek zarządu ds. sprzedaży. – Chcemy uczestniczyć w obsłudze strumieni przewozowych na osi Północ-Południe, z polskich portów nad Bałtykiem do południowej granicy i dalej do portów leżących nad Adriatykiem – dodaje.

Pozostałe pieniądze z dotacji trafią do DB Port Szczecin Sp z o.o. na projekty ,,Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” – 32 mln zł oraz ,,Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” – 8, 3 mln zł.

Szóste miejsce z dotacją 82, 3 mln zł zajmuje Rail Capital Partners Sp. z o.o. Spółka przeznaczyła pieniądze na zakup 12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych wyposażonych w dojazdowy moduł spalinowy, umożliwiających realizację przewozów intermodalnych. Zakupione lokomotywy są odpłatnie udostępniane (dzierżawione) na warunkach rynkowych przewoźnikom wykonującym przewozy intermodalne w formule ROSCO.

Na miejscu siódmym z dotacją blisko 74, 3 mln zł jest Lotos Kolej Sp. z o.o. Firma otrzymała pieniądze na zakup 326 jednostek taboru do transportu intermodalnego, w tym jednej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej, jednej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej, 288 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’, oraz 36 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 40’. Projekt ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2022 r.

Kolejnym beneficjentem jest Industrial Division Sp. z o.o. Firma otrzymała 48, 5 mln zł na zakup 5 wielosystemowych, elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego: 2 sztuk w konfiguracji Zachód-Wschód oraz 3 sztuk w konfiguracji Północ-Południe, które będą oferowane intermodalnym przewoźnikom kolejowym na drodze dzierżawy.

Podobną kwotę – 48 mln zł otrzymała firma Miratrans. W 2016 roku zarząd spółki podjął decyzję o budowie lądowego terminala multimodalnego drogowo- kolejowego w miejscowości Krzewie gm. Krośniewice w powiecie kutnowskim. W tym celu spółka wykupiła nieruchomości zabudowane i niezabudowane o pow. ponad 6,5 ha i  w 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania to ponad 42,5 mln zł, a planowana wartość inwestycji przekracza 65 mln zł. Po zakończeniu inwestycji (jej realizację zaplanowano na lata 2021-2022) planuje się zwiększenie przewozów intermodalnych naczep oraz uruchomienie transportu kontenerów. Na zakup naczep do przeładunku pionowego firma uzyskała dodatkowe 5, 5 mln zł dofinansowania.  W ramach działalności operacyjnej terminala, oprócz obsługi połączeń własnych, przewiduje się również obsługę połączeń dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych współpracą. W ofercie będą usługi przeładunkowe kontenerów, naczep i ładunków ponadgabarytowych, usługi składowania kontenerów oraz obsługa transportowa tzw. pierwszej i ostatniej mili. Zdolności operacyjne terminala przyjęto na poziomie 140000 TEU rocznie. Możliwości składowania to ponad 2000 TEU. Spółka zakupiła również sąsiednie grunty na których planuje budowę magazynów logistycznych z zapleczem technicznym niezbędnym do funkcjonowania nowoczesnego terminala.

– Nowoczesny terminal w centrum Polski umożliwi uruchamianie nowych połączeń intermodalnych z terminalami europejskimi – ocenia Mirosław Stasiak z Miratrans Transport.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotacje na kwotę blisko 40 mln zł otrzymała firma Barter. – Budujemy terminal w Sokółce z dwoma dużymi suwnicami i placem składowym do kontenerów o powierzchni 5,2 ha.

Pieniądze z dotacji wydamy także na system oprogramowania do obsługi tego terminala – zapowiada Piotr Bujwicki. Zadanie jest bardzo ambitne, ponieważ warunki terenowe nie należą do najlepszych. – Miejscami musimy zdjąć ponad 7 m gruntu, żeby teren był na tym samym poziomie. Ponadto teren jest podmokły i wymaga odwodnienia. Ale wszystko idzie ku dobremu – zaznacza radny Sokółki. Otwarcie nowego terminalu planowane jest pod koniec 2022 r.

Nieco mniejsze dofinansowanie, na kwotę 39 mln zł otrzymała firma Silva LS Sp. z o.o. Pieniądze przeznaczone zostaną na dywersyfikację działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego.

Budowę terminalu planuje CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. Na projekt spółka otrzymała 35, 4 mln zł. – W woj. zachodniopomorskim nie ma suchego terminalu intermodalnego. Nasza firma obsługuje towar, który trafia do Szczecina z Chin, głównie przez port w Gdańsku. Drugim portem jest Hamburg, a dopiero trzecim, który obsługuje kontenery w naszym regionie jest Port Szczecin. Nie ma alternatywy na transport samochodowy pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem i Hamburgiem a Szczecinem. Chcemy tą alternatywę stworzyć – wyjaśnia Przemysław Hołowacz, prezes zarządu CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Jak wskazuje, firma inspirowała się najlepszymi terminalami w Polsce, a nawet w Europie.

– Naszym marzeniem jest stworzenie terminalu na miarę europejską. Podążamy w stronę tego, co tworzy Clip Group. Nasz terminal będzie miał 130000 TEU rocznych możliwości przeładunkowych i 1600 TEU możliwości składowych – informuje prezes Hołowacz. Terminal ma zostać oddany do użytku w pierwszej połowie 2023 r.

Następne, 12-ste miejsce na liście dofinansowanych firm, uzyskał Erontrans Sp. z o.o. Na projekt ,,Rozwój transportu intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku pionowego” spółka otrzymała 27 mln zł. Jego realizacja umożliwi wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, wejście na nowe segmenty rynku, poprzez pozyskanie nowych przewozów, pozyskanie nowych klientów, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, jak i wzrost wizerunku firmy, regionu oraz atrakcyjności Polski. Wartość całego projektu przekracza 66,5 mln zł.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o. realizuje projekt pn. ,,Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotyw do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie”. W ramach projektu zaplanowano zakup 31 sztuk wagonów podkontenerowych 60’ serii Sgnss oraz 69 sztuk wagonów podkontenerowych 80’ serii Sgnss oraz jednosystemowej lokomotywy elektrycznej. Wartość inwestycji przekracza 66 mln zł, a wysokość dofinansowania – 26,9 mln zł.

Kolejne firmy otrzymały dotacje na kwoty nieprzekraczające 15 mln zł. Duisport Agency sp z.o.o. otrzymała 14,6 mln zł na zakup wagonów kieszeniowych oraz platform podkontenerowych do obsługi wybranych połączeń intermodalnych, CIECH Cargo Sp. z o.o. 14, 2 mln zł na zakup taboru kolejowego służącego do przewozów intermodalnych, a Cedrob Cargo Sp. z o.o. na ten sam cel otrzymało 12 mln zł.

– Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy na etapie wykorzystania 70 proc. dotacji. Udało nam się zakupić 88 wagonów, 176 nadwozi wymiennych intermodalnych, 4 urządzenia przeładunkowe, 7 samochodów ciężarowych Mercedes i 7 naczep podkontenerowych. Pozostały sprzęt prawdopodobnie odbierzemy na przełomie kwietnia/maja – wskazuje Jacek Tomaszewski, prezes zarządu Cedrob Cargo Sp. z o.o. Firma uruchomiła już dwa z czterech punktów przeładunkowych. – Jeździmy do wytwórni pasz w Rybinie i Ciechanowie, a w planach są jeszcze Kluczbork i Książe – tłumaczy prezes Tomaszewski.

11, 3 mln zł na projekt pn. ,,Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” otrzymała firma Balticon S.A. – Głównym celem realizacji projektu jest budowa terminalu intermodalnego w Gdańsku (ok. 6 ha) zlokalizowanego w sieci TEN-T, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz zakup specjalistycznych urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu – wylicza Mateusz Mikołajczyk, koordynator projektu. Etap I budowy placu składowo – przeładunkowego wraz z budową sieci i przyłączy, o powierzchni ok. 2,1 ha został oddany do użytku 16 stycznia 2020 r.

– Jesteśmy aktualnie na etapie zbierania ofert na Wykonawcę Robót Budowlanych dla Etapu II o łącznej powierzchni ok. 3,9 ha, którego pierwszą część (placu składowy ok. 1,3 ha) planujemy odebrać we wrześniu 2021 r., zaś zakończenie całego zadania planujemy na czerwiec 2022 r. – wyjaśnia Mateusz Mikołajczyk i dodaje, że jeszcze w tym roku Balticon S.A. planuje zakup jednej maszyny do przeładunku pustych kontenerów, a w roku 2022 zakupi maszynę do przeładunku kontenerów pełnych oraz zestaw dwóch terminalowych ciągników wraz z naczepami. – Część z refundowanych środków została już rozdysponowana na realizację opisanego wcześniej zadania oraz kilku pomniejszych, takich jak: zarządzanie projektem, usługa rozliczania projektu czy usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – tłumaczy przedstawiciel Balticon S.A.

Na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich 11, 1 mln zł dofinansowania otrzymała firma Schavemaker Invest Sp. z o.o. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017 – 2023. Jej głównym celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych terminalu w Kątach Wrocławskich.

– Zakładany cel osiągnięty zostanie poprzez realizację zarówno działań inwestycyjnych, polegających na rozbudowie bocznicy kolejowej (wydłużenie długości użytkowej dwóch istniejących torów), rozbudowie infrastruktury drogowej (rozbudowa placu składowego oraz przebudowa wjazdu drogowego) oraz rozbudowie wewnętrznej sieci energetycznej i teletechnicznej, jak również powiększeniu parku maszynowego, poprzez zakup suwnicy oraz trzech nowych wozów do przeładunku intermodalnych jednostek transportowych – wyjaśnia Przemysław Zemla, Intermodal Terminal Manager w Schavemaker.

W wyniku dotychczas zrealizowanych działań inwestycyjnych terminal w Kątach Wrocławskich uzyskał możliwość jednoczesnej obsługi dwóch pełnych składów kolejowych o długości min. 600 m każdy. Dodatkowo została zwiększona powierzchnia magazynowa (wybudowana została nowa nawierzchnia asfaltowa o pow. 5.232 m2, zwiększona została powierzchnia do składowania kontenerów o 4259 m2), przebudowany został wjazd drogowy na teren terminala. Do zrealizowania pozostaje część związana z powiększeniem parku maszynowego. Z uwagi na fakt, iż terminal intermodalny w Kątach Wrocławskich stanowi ważne ogniwo krajowego oraz europejskiego systemu transportu intermodalnego, prognozuje się, że zwiększenie przepustowości terminalu pozytywnie wpłynie na podniesienie poziomu konkurencyjności transportu intermodalnego w regionie. W rezultacie zmniejszeniu ulegnie liczba ładunków towarowych przewożonych samochodami ciężarowymi. Przyczyni się to do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na stan środowiska naturalnego (ograniczenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych) oraz do poprawy bezpieczeństwa, warunków i jakości życia ludzi (zmniejszenie hałasu, odciążanie dróg i ograniczenie liczby wypadków na drogach).

OT Port Gdynia Sp. z o.o. przy wsparciu Unii Europejskiej realizuje projekt pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”, który polega na wyposażeniu spółki w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe do obsługi ładunków w jednostkach intermodalnych (naczepach samochodowych, kontenerach) oraz urządzenia informatyczne wspomagające obsługę tych ładunków. Firma otrzymała na ten cel 6, 7 mln zł.
Nieco mniej – 5, 8 mln zł otrzymała Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. Unijne wsparcie firma przeznaczy na przebudowę terminala kontenerowego Łódź-Olechów

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close